توجه: در حال حاضر هیچ آزمون فعالی وجود ندارد، تاریخ و زمان برگزاری آزمون آنلاین به دانش پذیران و کارآموزان دوره جامع هر گروه اعلام خواهد شد، تا

در پرتال شخصی خود در سایت نسبت به شرکت در آزمون مربوطه اقدام کنند.